اعتقادی

اعتقادی

توسل و شناخت خداوند

ببينين من دچار يه مشغله فکري شدم در اين مورد که خودم بايد چيکار کنم و توسل چي ميشه؟
مثلا مگه نبايد هر چيزي که ميخوايم از خدا بخوايم؟

Subscribe to RSS - اعتقادی